regulamin warsztatów otwartych

REGULAMIN ZGŁOSZENIA I UDZIAŁU W WARSZTATACH OTWARTYCH

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń on-line oraz warunki uczestnictwa w warsztatach otwartych.

 1. Warsztaty organizowane są przez firmę TAM Justyna Pokładnik, z siedzibą w Chełmku, 32-660, ul. Klonowa 5/12B, NIP: 6443137801.
 2. Warsztaty odbywają się zgodnie z terminami podanymi na stronie: www.tam.com.pl 
 3. Organizator zobowiązuje się sumiennie i rzetelnie przeprowadzić kurs zgodnie z programem warsztatów oraz przedstawianymi informacjami telefonicznymi i mailowymi.
 4. Koszt udziału w warsztatach dla 1 osoby wynosi 399 zł brutto/1 dzień warsztatów.
 5. W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:  udział w wybranych warsztatach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 6. Uczestnik może dokonać korzystając z formularza zgłoszeniowego pod adresem:
 7. Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia on-line w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z TAM Justyna Pokładnik.
 8. Faktura pro forma zostanie wystawiona i wysyłana w ciągu 7 dni roboczych po wypełnieniu formularza zgłoszenia on-line na adres mailowy Zgłaszającego lub inny adres e-mail, wskazany w formularzu zgłoszenia online.
 9. W przypadku niewyrażenia zgody na przesłanie faktury drogą elektroniczną, faktura zostanie wysłana listownie na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres.
 10. Za moment zawarcia umowy szkoleniowej (zakup usługi edukacyjnej) uważa się moment, w którym Organizator zaksięgował wpłatę za usługę szkoleniową.
 11. Wpłat należy dokonywać w ciągu 7 dni od otrzymania faktury proforma na konto:

TAM Justyna Pokładnik

ING Bank Śląski SA

13 1050 1360 1000 0092 2063 4670

Jako tytuł przelewu prosimy podać nr faktury.

 1. Opłata za szkolenie nie obejmuje transportu, zakwaterowania i wyżywienia.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach należy wysłać pisemne powiadomienie w formie wiadomości mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. W przypadku wcześniejszego powiadomienia o rezygnacji – w terminie najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów, przysługuje zwrot wpłaty w całości. Poniżej tego terminu nie przysługuje zwrot kosztów.
 4. W przypadku nieobecności na warsztatach bez wcześniejszego powiadomienia nie przysługuje zwrot kosztów.
 5. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Warsztacie może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 6. Warsztaty są przewidziane na określoną ilość uczestników. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc, ogłaszany jest nabór na listę rezerwową.
 7. Osoby zapisujące się na listę rezerwową nie powinny od razu uiszczać opłaty za warsztaty na które się zgłosiły. Wykonują przelew dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na listę uczestników.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z jednoczesnym pełnym zwrotem wpłaconych środków przypadku zebrania zbyt małej liczby uczestników lub choroby trenera.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w wyjątkowych okolicznościach. Zmiana terminu szkolenia oznacza, iż uczestnik ma prawo dokonać rezygnacji z udziału w szkoleniu z pełnym zwrotem wpłaconych środków.
 10. Uczestnik odpowiada osobiście za szkody w mieniu i zdrowiu, wyrządzone przez niego podczas szkolenia względem innych uczestników, organizatora i trenera.
 11. Organizator oświadcza, iż przekazane mu dane osobowe podlegają ochronie i nie będą przekazywane osobom trzecim.
 12. Organizator nie odpowiada za czynniki niezależne od jego funkcjonowania (np. "siła wyższa" - powódź, utrudnienia komunikacji miejskiej, itp.).

Przedstawiciel Organizatora:

Justyna Pokładnik

Tel. 500 111 355

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula Informacyjna

Informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAM Justyna Pokładnik z siedzibą w Chełmku, 32-660 przy ul. Klonowa 5/12B, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przetwarzane będą w celu:

 • rejestracji jako Uczestnika wybranego szkolenia,
 • przesyłania informacji dotyczących szkolenia: agendy, danych dot. miejsca odbywania się warsztatów, informowania o ewentualnych zmianach.
 • wystawienia zaświadczenia po ukończeniu szkolenia,
 • przesłania po szkoleniu zamówionych dodatkowych informacji.

i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

3) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania

danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

4) posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 6 miesięcy od dnia ich uzyskania.  

Kontakt do Administratora danych:

Justyna Pokładnik, Tel. 500 111 355, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.